Regulamin zamieszczania reklam i ogłoszeń na portalu

REGULAMIN ZAMIESZCZENIA REKLAM I OGŁOSZEŃ NA PORTALU „TWÓJ DOLNY ŚLĄSK”

DEFINICJE:
§ 1

 1. Określenia użyte w niniejszych warunkach oznaczają:
  a. Twój Dolny Śląsk –Dolnośląska Agencja Informacyjna Press Media Sport Poland z siedzibą we Wrocławiu (50-078), przy ul. Leszczyńskiego 4/29
  b. Zleceniodawca – podmiot, który złożył zlecenie publikacji reklamy lub ogłoszenia w publikacjach www.twojdolnyslask.com.pl
  c. Reklama – każdy opublikowany bądź przekazany do opublikowania w prasie lub Internecie tekst albo obraz, niebędący ogłoszeniem, zmierzający do promocji towaru lub usługi.
  d. Ogłoszenie – każdy opublikowany bądź przekazany do opublikowania w intrenecie tekst albo obraz, niebędący reklamą, zawierający treść w formie komunikatu.
  e. Publikacje na portalu Twój Dolny Śląsk- portal Informacyjno-Publistyczny „Twój Dolny Śląsk”
  f. Zlecenie publikacji – umowa zawarta pomiędzy Dolnośląska Agencją Informacyjną Press Media Sport Poland Płomiński Piotr i Zleceniodawcą o publikację reklamy lub ogłoszenia.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

 1. Niniejszy regulamin opublikowany jest na stronie internetowej www.twojdolnyslask.com.pl i stosuje się go do wszystkich reklam i ogłoszeń, przyjętych do publikacji przez Dolnośląska Agencją Informacyjną Press Media Sport Poland.
 2. Wszelkie inne ewentualnie proponowane warunki (w tym standardowe warunki zakupu stosowane przez Zleceniodawcę) są bezskuteczne. Jakakolwiek modyfikacja niniejszego regulaminu dla swej ważności wymaga pisemnej zgody Dolnośląskiej Agencji Informacyjnej Press Media Sport Poland.
 3. Zawarcie umowy pomiędzy Zleceniodawcą i Dolnośląska Agencją Informacyjną Press Media Sport Poland oraz publikacja reklamy lub ogłoszenia następują na podstawie zlecenia publikacji.
 4. Dolnośląska Agencją Informacyjną Press Media Sport Poland zastrzega sobie prawo do odmowy, wycofania, pominięcia lub zawieszenia publikacji każdej reklamy lub ogłoszenia, bez wskazywania przyczyny.
 5. Zleceniodawca nie może wysuwać roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 6. Reklamy i ogłoszenia przyjmowane są w miarę dostępności miejsca do publikacji prasowej lub internetowej w publikacjach na portalu Twój Dolny Śląsk. Jeżeli Zleceniodawca nie uzgodnił na piśmie konkretnej pozycji opublikowania reklamy lub ogłoszenia, Dolnośląska Agencją Informacyjną Press Media Sport Poland zastrzega sobie prawo do samodzielnego jej określenia.
 7. Zleceniodawca odpowiada za treść reklamy lub ogłoszenia, których publikację zlecił Dolnośląska Agencja Informacyjna Press Media Sport Poland Płomiński Piotr
 8. W przypadku roszczeń osób trzecich z tytułu zamieszczenia reklamy lub ogłoszenia, naruszających cudze prawa, Zleceniodawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wynikające z ich opublikowania.

MATERIAŁY REKLAMOWE
§ 3

 1. O ile treść albo forma reklamy lub ogłoszenia wymaga uzyskania od Zleceniodawcy odpowiednich materiałów (reklamowych) do opublikowania, muszą być one dostarczone na adres www.twojdolnyslask.com.pl najpóźniej w 3 dniu roboczym przed planowanym opublikowaniem. Nie wywiązanie się z tak zakreślonego terminu powoduje konieczność pominięcia reklamy (ogłoszenia) lub odpowiednio do możliwości Dolnośląskiej Agencji Press Media Sport Poland opublikowanie poprzednio otrzymanych materiałów. W obu przypadkach należna jest pełna cena reklamy lub ogłoszenia.
 2. Dolnośląska Agencja Press Media Sport Poland nie ponosi odpowiedzialności za brak technicznych lub organizacyjnych możliwości po którejkolwiek ze stron w terminowym otrzymaniu materiałów (reklamowych), jak również za ich utratę lub uszkodzenia, powstałe w trakcie przesyłki.
 3. Każdorazowo opracowywana przez Dolnośląską Agencję Press Media Sport Poland reklama lub ogłoszenie, wymaga pisemnej akceptacji przez Zleceniodawcę, o ile akceptacja ta nie wynika z treści zlecenia publikacji.

CENNIK REKLAM I OGŁOSZEŃ

§ 4

 1. Cena reklamy lub ogłoszenia stanowi koszt ich wykonania, zamieszczenia i opublikowania.
 2. Aktualny cennik zawarty jest w treści każdorazowego zlecenia publikacji, ale na życzenie Zleceniodawcy istnieje również możliwość dostarczenia go w formie elektronicznej lub wydruków.
 3. Ceny reklam i ogłoszeń mogą ulec zmianie w każdym czasie.
 4. Rabaty za serię reklam lub ogłoszeń będą udzielane pod warunkiem zarezerwowania serii z wyprzedzeniem oraz w przypadku nie anulowania przez Zleceniodawcę żadnej z reklam lub ogłoszenia stanowiących część serii.
 5. Każdy Zleceniodawca, który anuluje resztę umowy na serię reklam lub ogłoszeń traci prawa do rabatu za zamieszczenia już wykorzystane, do którego był przedtem upoważniony. W tym przypadku może być obciążony kosztami powstałymi z różnic rabatowych pomiędzy kwotami wynegocjowanymi, a wynikającymi z cennika ogłoszeń za faktycznie zrealizowaną liczbę zamieszczeń.

WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 5

 1.  Należności z tytułu wykonania umowy przez Dolnośląska Agencję Press Media Sport Poland należy regulować w terminie oznaczonym na fakturze. Standardowo jest to 7 dni od daty wystawienia faktury.
 2. W przypadku, gdy Zleceniodawca zalega z płatnością jednej lub więcej faktur Dolnośląska Agencja Press Media Sport Poland może wstrzymać wykonanie (publikację) dalszych zleceń do czasu uregulowania należności.
 3. Dolnośląska Agencja Press Media Sport Poland zastrzega sobie prawo doliczenia do wymaganej należności ustawowych odsetek za zwłokę od salda zaległych płatności. Odsetki takie naliczane są od pierwszego dnia po upływie wskazanego na fakturze terminu płatności do daty otrzymania pełnej należności, bez względu na terminy ewentualnie kierowanych wezwań do zapłaty.

REKLAMACJE
§ 6

 1. Reklamacje dotyczące publikacji reklam należy składać na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od daty publikacji. W tym przypadku Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć egzemplarz dowodowy wraz z pisemnym uzasadnieniem.
 2. Odpowiedzialność Dolnośląskiej Agencji Press Media Sport Poland z tytułu reklamacji za błędy ogranicza się do wykazanej na fakturze ceny zamówionej reklamy. Warunkiem koniecznym do uznania roszczeń jest wynikająca z treści zlecenia publikacji akceptacja treści oraz formy reklamy lub ogłoszenia, bądź dostarczenie materiałów w formie i terminie określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Dolnośląska Agencja Press Media Sport Poland nie odpowiada za błędy lub szkody, będące następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności, gdy realizację zlecenia publikacji uniemożliwiła siła wyższa, która częściowo lub całkowicie zakłóciła produkcję lub dystrybucję publikacji na stronie www.twojdolnyslask.com.pl

ANULOWANIE ZLECEŃ
§ 7

 1. Anulowania zlecenia publikacji należy dokonać wyłącznie na piśmie, najpóźniej w terminie 7 dni przed datą planowanego wydania.
 2. Wszelkie anulowania publikacji otrzymane w terminie krótszym niż 7 dni przed datą planowanego wydania będą nieważne w stosunku do najbliższego wydania, a należność za planowaną w nim publikację reklamy lub ogłoszenia będzie płatna w całości.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część każdego zlecenia publikacji i wchodzi w życie z dniem 13 lutego 2017 r.
 2. Zawarcie umowy pomiędzy Zleceniodawcą a Dolnośląską Agencją Press Media Sport Poland na podstawie zlecenia publikacji oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Strony deklarują wolę aktywnego współdziałania przy realizacji zleceń oraz polubownego załatwienia ewentualnych kwestii spornych.
 5. Ewentualne spory wynikłe z zawarcia zlecenia publikacji oraz stosowania postanowień niniejszego regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Dolnośląskiej Agencji Informacyjnej Press Media Sport Poland.

Warning: file_get_contents(&ver=2.5.26): failed to open stream: No such file or directory in /wp-content/plugins/fix-event-calendar-caching/FECC_Cache_File.php on line 57